top of page

Tjenester for bedrifter og næringsliv

Vi bistår bedrifter og næringslivet innenfor de fleste rettsområder. På disse sidene finner du spesielt omtalt tjenester og rettsområder der vi kan kombinere vår kompetanse innen ledelse og markedsføring og ingeniør- og økonomkvalifikasjoner med våre juridiske spesialfelt.
Avtalerett - kontraktsrett

 

Våre spesialfelt er å bistå i tvistesaker som oppstår i kontraktsforhold og med kontraktsarbeid, så som vurderinger og rådgivning før kontrakt blir inngått, bistand ved utarbeidelse av kontrakter og oppfølging av bedriftenes kontraktsarbeid.

 

I tvister og rettssaker bistår vi innenfor de fleste områder, herunder tvister om skips-, utstyrs- og offshoreleveranser og andre fabrikasjonskontrakter.

Et av de sentrale områder er bistand i tvister om entreprisekontrakter, typisk ved mangel, prisavslag og erstatning, direktekrav med mere. Vi bistår også ved tvister om offentlige innkjøp.

 

I saker innen avtale- og kontraktsrett påtar vi oss oppdrag også i utlandet.

 

Innen kontraktsarbeid er våre fremste felt å yte bistand med vurdering og rådgivning samt ved utarbeidelse av:

- kjøps- og salgskontrakter mellom selskap i inn-

  og utland,

- agentavtaler og distribusjonsavtaler i inn- og 

  utland,

- lisensavtaler i inn- og utland,

- mer omfattende samarbeidsavtaler mellom

  selskap i inn- og utland,

- eiendomsforhold, leie- og festekontrakter ol.,

og vi bistår også med gjennomgang og kontinuerlig oppfølging av bedriftens kontraktsarbeid og kontrakts-

administrasjon.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstatningsrett

 

​Vi bistår bedrifter innen de fleste erstatnings-områder, herunder i forbindelse med:

- arbeidsgiveransvaret,

- erstatning i ansettelsesforhold,

- erstatning i kontraktsforhold,

- erstatning i selskapsforhold,

- erstatningskrav i forsikringsforhold,

- krav av ulike årsaker og art fra privatpersoner og  

  offentlig myndighet, stat og kommuner.

 

 

Forretningsjuss

 

Vi påtar oss oppdrag innen forretningsjuss etter at tvist har oppstått, herunder skattesaker. Vi driver imidlertid ikke med generell rådgivning, så som råd om hvordan man skal innrette seg skattemessig ol.

 

 

Markeds- og konkurranserett

 

Innenfor vårt spesialområde markeds- og

konkurranserett bistår vi særlig innen tvistesaker og med vurderinger av blant annet markedsføringen og produktansvaret, rettigheter og andre konkurranse-rettslige spørsmål.

 

For å unngå utilsiktet ansvar både i og utenfor kontrakt, er det viktig at markedsføring og salg tar hensyn til reglene i det aktuelle marked. Det gjelder så vel forpliktende markedsføring som konkurransereglene. På flere områder er det sammenheng mellom kontraktsrett og markeds- og konkurranserett. I mange tvistesaker er det markedsføringen som avgjør hvorvidt det for eksempel foreligger mangel med et produkt, selv om kontraktsdokumentene mellom partene skulle tilsi at det ikke er mangel. Slik er det ofte ved salg av produkter til forbrukermarkedet.

 

Produktansvaret er et stadig viktigere område, som også reiser spørsmål som bør avklares når kontrakter inngås mellom selskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingen innen konkurrranseretten, med ofte svært så strenge sanksjoner ved brudd på bestemmelsene og usikkerhet om gyldigheten av avtalene, fordrer spesiell aktsomhet ved inngåelse av ulike kontrakter og samarbeidsavtaler i inn og utland. Særlig gjelder dette ved inngåelse av agent-avtaler, distribusjonsavtaler og mer omfattende samarbeidsavtaler mellom selskap, så som ved strategiske samarbeid og markeds-, produkt-, og innkjøps- og produksjonssamarbeid.

 

Vi bistår også bedrifter i tvistesaker om produktrettigheter, herunder produktetterligninger og urettmessig utnyttelse av produktrettigheter, og med utredninger før tvist har oppstått. Den vanligste sak er knyttet til markedsføring og salg av produkter i strid med markedsføringsloven. Men det er også saker om brudd på patentrettigheter, design- og opphavsrett mm., såkalt immaterialrett.

Selskapsrett

​Vår spesialisering innen selskapsrett omfatter særlig bistand i tvistesaker om styreansvar og erstatningskrav mot styremedlemmer, daglig leder, aksjonærer og revisor i selskapet, se egen omtale like nedenfor. Videre er vårt spesialfelt å yte bistand i tvistesaker og med utredninger og rådgivning i forbindelse med:

 

- aksjonær- og selskapsavtaler, eierskapsforhold,

  aksjonærrettigheter og lignende,

- emisjoner, kapitalinnhenting-  og forhøyelse,

- etableringer, utviklingstiltak og avviklinger,

- overordnet ledelse, herunder generalforsamling og 

  styre, konsernledelse, daglig leder og lignende.

 

Styreansvar og erstatning

 

Et selskap kan bli ute av stand til å gjøre opp for seg etter at avtaler er inngått og forpliktelser påløpt, og i verste fall gå konkurs. Uansett årsak til at selskapet ikke kan gjøre opp for seg så kan det forholde seg slik at styremedlemmer, daglig leder og aksjonærer eller revisor kan være erstatningspliktig overfor den som har krav mot selskapet. Vårt spesialfelt er å klarlegge slikt erstatnings-ansvar og bistå i tvistesaker.

 

Offentlig rett, straff og karantene

​Vi påtar oss oppdrag for å sikre rettssikerheten også i næringslivet, herunder bistår vi i tvistesaker som har oppstått med offentlige myndigheter innen de fleste områder, blant annet i forbindelse med:

 

- straff og karantene,

- foretaksstraff,

- inndraging og nekting av rettigheter og tillatelser,

- behandling av forskjellig art hos offentlige organ.

 

Vi bistår også med

​Vi bistår bedrifter innen flere områder, særlig tjenester i nær tilknytning til de spesialområder som er omtalt, så som:

- arbeidsrett; i tvistesaker og med bistand til vurderinger

  og utarbeidelse av arbeidsavtaler, forhandlinger,

  sluttpakker, arbeids- og bonusordninger og lignende,

- ledelse og eierskap i bedriften,

- ved uhell av ulike årsaker, arbeidsulykker ol.,

- tvist ved investeringer, aksjer og fonds, lån og andre

  finansieringsordninger.

 

Foto: Staale Wattø

Foto: Staale Wattø

Kontakt oss

 

Fyll ut alle felt nedenfor og trykk på "Send-knappen" så vil vi kontakte deg så snart som mulig.

Your details were sent successfully!

bottom of page