top of page

Tjenester for privatpersoner

En tvist kan pådra partene betydelige sakskostnader. Har du behov for advokatbistand som privatperson så foretar vi uforpliktende og gratis vurdering av din sak, og vi undersøker om du har rettshjelpsdekning eller rett til fri rettshjelp.

Vårt viktigste arbeidsfelt er å bistå i tvister og rettssaker. Slike oppdrag omfatter en grundig vurdering av saken, ofte forhandlinger med motparten for å finne en løsning, men som i sin ytterste konsekvens må bringes inn for avgjørelse ved domstolene. Vi bistår deg også med annen juridisk rådgivning, så som ved inngåelse eller vurdering av avtaler, klarlegging av dine rettigheter for eksempel i forhold til offentlig myndigheter, bistand ved arv og skifte, testamentering, i nabotvister og lignende.

 

Arbeidsrett

Mange opplever å bli usaklig oppsagt eller urettmessig avskjediget, og det kan oppleves svært tungt. Vår oppgave er å informere deg om dine rettigheter, bistå i forhandlinger med arbeidsgiver og om nødvendig bistå deg i rettssak.

 

Vi kan også bistå deg i forbindelse med at din arbeidsgiver "setter ut produksjon," overdrar bedriften til andre, slår bedriften sammen med en annen bedrift eller splitter den opp, og ved forhandlinger om sluttpakker og lignende. Vi tilbyr også bistand ved yrkesskade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalerett - kontraktsrett, kjøpsrett

Vi arbeider innenfor forskjellige typer avtaler. Våre spesielle felt for bistand til privatpersoner er ofte knyttet til:

- Kjøp av produkt (bil, båt og mye mer) - særlig ved tvister om mangler, reklamasjon,  

  heving, erstatning, prisavslag og lignende,

- eiendomskjøp, hus og leiligheter - se om eiendomstvister nedenfor,

- rettigheter til fast eiendom, se om eiendomstvister nedenfor,

- tvistesaker med banker, finans- og investeringsselskap og forsikringsselskap, se nedenfor,

- tvister av ulikt slag mellom privatpersoner og med offentlig virksomhet, stat og kommune.

 

Bank og finans, investerings- og forsikringsselskap

Våre spesialområder innen bank og finans, investeringer og forsikring er å bistå privatpersoner når det har oppstått tvist med slike selskap, typisk i forbindelse med:

- gyldigheten av avtaler i sin alminnelighet, herunder lån og annen finansiering som er ytet

  av banker og andre finansieringsselskap,

- investeringsavtaler med banker, finansierings- og investeringsselskap, blant annet ved tap

  i forbindelse med deltakelse ved emisjoner og andre aksje- og fondskjøp, ved såkalte

  "sammensatte produkt" og lignende,

- egen forsikring, så som forsikringens dekningsområde og omfang,

- ditt krav på forsikringsdekning fra andre sitt forsikringsselskap,

- uaktsom finansiell rådgivning generelt.

 

Eiendomstvister

Fast eiendom er kilde til et stort antall tvister, og vårt spesialfelt er å bistå ved eiendomstvister og med avtaler for å sikre dine interesser og unngå tvister.

 

Tvister oppstår særlig i forbindelse med kjøp av fast eiendom. Den typiske tvist dreier seg da om mangler ved eiendommen og krav om prisavslag og erstatning ved kjøp av bolig, hus og leilighet, eller ved kjøp av fritidseiendom.

 

Det kan også være tvister angående sameie og borettslag. Og mange tvister gjelder andre rettigheter til fast eiendom, så som festekontrakter og bruksrettigheter til fast eiendom, gjerne såkalte "servitutter" og "begrensede rettigheter," veiretter, naustrettigheter, vannrettigheter, rett til avløpsledninger på annens eiendom og lignende.

 

I mange tilfeller oppstår det også tvist ved at avløpsledninger, vannløp og vannføring, grøfter og lignende mellom eiendommer ikke blir tilfredsstillende vedlikeholdt og sikret tilstrekkelig kapasitet slik at det oppstår skade eller ulempe for andre eindommer. Dette kan være nabotvister eller tvister med kommunen, andre offentlige instanser eller private personer og bedrifter, typisk utbyggere, der vi kan bistå for å løse konflikten før den låser seg eller i forbindelse med rettssak.

 

Erstatningsrett

Som privatperson kan du bli påført skade som følge av en rekke årsaker. Vi bistår innenfor de fleste områder, der de vanligste er:

- erstatningskrav som oppstår i ansettelsesforhold, se ovenfor om arbeidsrett,

- erstatningskrav som oppstår mot forsikringsselskap, se ovenfor om forsikringsselskap,

- erstatningskrav som oppstår i kontraktsforhold, typisk innen kjøpsrett, se ovenfor,

- erstatningskrav i forbindelse med pasientskade, 

- skadeserstatning i sin alminnelighet, så som ved personskade og skade på ting og

  eiendommer av ulike årsaker,

- styreansvar og lignende, se egen omtale på denne siden.

 

 

 

Styreansvar og erstatning

Dersom du som privatperson har krav mot et selskap som ikke kan gjøre opp for seg, så kan det likevel være slik at styremedlemmer og daglig leder for selskapet, til og med aksjonærer eller revisor, er ansvarlig for at du får oppgjør for kravet ditt.

 

Når et selskap blir ute av stand til å gjøre opp for seg så aksepterer svært mange at de har tapt sine penger eller annet tilgodehavende i selskapet. Dette er ofte tilfelle når et selskap går konkurs, men også i mange andre situasjoner. Et selskap kan bli ute av stand til å gjøre opp for seg av mange årsaker uten at selskapet går konkurs.

 

I slike tilfeller kan det forholde seg slik at styremedlem, daglig leder og aksjonærer, endog revisor, for selskapet kan være erstatningspliktig overfor den som har penger eller annet til gode i selskapet. Vårt spesialområde er å klarlegge slikt ansvar og bistå i tvistesaker for å sikre at den enkelte får rettmessig oppgjør for sitt krav.

 

Andre områder

Vi bistår også innenfor andre områder, så som i forbindelse med:

 

- arv og skifte,

- forvaltningsrett, skattesaker ol., se også under "offentlig rett" nedenfor,

- tingsrett, nabotvister, tvister med kommune og andre om forhold knyttet til

  fast eiendom, se også under "eiendomstvister."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig rett, straff og rettssikkerhet

 

Vi påtar oss oppdrag for å bedre og trygge den enkeltes rettssikkerhet. Det omfatter blant annet bistand i forbindelse med:

 

- straff og fengsling, også ved straff og karantene i selskapsforhold,

- statsborgerspørsmål og utvisninger fra landet,

- ivaretakelse av barns rettigheter, barnevernsaker mm.,

- inndraging eller nekting av rettigheter og tillatelser,

- ekspropriasjon (oreigning), tvungen avståelse av fast eiendom og rettigheter

  til fast eiendom,

- offentlige reguleringer og planvedtak,

- behandling hos NAV, skatteetaten og andre offentlige organ.

Foto: Staale Wattø

Kontakt oss

 

Fyll ut alle felt nedenfor og trykk på "Send-knappen" så vil vi kontakte deg så snart som mulig.

Foto: Staale Wattø

Your details were sent successfully!

bottom of page