top of page

Våre tjenester - en oversikt

Nærmere informasjon om våre tjenester tilpasset henholdsvis privatpersoner og næringslivet finner du ved å gå til menyen øverst på siden og trykke "Privatpersoner" eller "Bedrifter og næringsliv." Nedenfor her på denne siden finner du imidlertid våre sentrale tjenester i stikkordsform. 

 

 

Arbeidsrett

Innenfor arbeidsretten tilbyr vi særlig bistand med:

- Tvister ved oppsigelser og avskjed

- Arbeidsavtaler

- Sluttpakker

- Virksomhetsoverdragelse, sammenslåinger, splitting

  av selskap og lignende selskapsendringer.

 

Vi har spesielt god erfaring med arbeidsrettssaker og tvister i ansettelsesforhold.

 

Avtalerett - kontrakts- og kjøpsrett

Bistand innenfor avtaleretten er blant våre fremste spesialområder, og omfatter bistand innenfor ulike former for avtaler, kjøpsrett og annen kontraktsrett.

 

Ofte forekommende tvister for privatpersoner gjelder forbrukerkjøp,- mangler og reklamasjoner ved kjøp av bil, båt og annet,- og eiendomstvister omtalt like nedenfor. Vi har også god erfaring fra tvister med bank- og finansieringsinstitusjoner, investerings- og forsikringsselskap, og mellom privatpersoner.

 

I tillegg til bistand ved tvister i kontraktsforhold så yter vi bistand til bedrifter ved utarbeidelse av kontrakter og utviklings- og samarbeidsavtaler, så som agent- og distribusjonsavtaler i inn- og utland, mer omfattende samarbeidsavtaler mellom selskap og alminnelige kjøps- og salgskontrakter i inn og utland. Vår spesialisering omfatter entrepriserett og fabrikasjonskontrakter, og vi bistår også i tvister om offentlige innkjøp.

 

Eiendomstvister

Et stort antall tvister springer ut av fast eiendom, særlig i forbindelse med kjøp av bolig, hus og leilighet, og fritidseiendom, eller tvister ved sameie og borettslag. Den typiske tvistesak gjelder mangler, prisavslag og erstatning ved kjøp av fast eiendom.

 

I mange tilfeller oppstår det tvist om andre rettig-heter til fast eiendom, så som med husleie- og feste-kontrakter, bruksretter og begrensede rettigheter, såkalte "servitutter" som naustretter, veirett, vann- og avløpsrettigheter og mye mer.

 

For å unngå tvister og sikre dine rettigheter i tilfelle det oppstår tvist, er det viktig med gode, forut-sigbare avtaler.

 

Bistand i eiendomstvister og ved utforming av avtaler er blant våre fremste områder.

 

 

 

 

Erstatningsrett

Innenfor erstatningsretten bistår vi særlig i tvister i forbindelse med:

- erstatning i ansettelsesforhold,

- erstatning i kontraktsforhold,

- forsikringskrav og forsikringsoppgjør,

- pasientskade, Norsk pasientskadeerstatning,

- skadeserstatning i sin alminnelighet, så som ved 

   personskade og skade på ting og eiendommer

   av ulike årsaker,

- arbeidsgiveransvaret,

- erstatning i selskapsforhold, se under selskapsrett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsjuss

Innen forrretningsjuss påtar vi oss oppdrag etter at tvist har oppstått, herunder skattesaker, typisk ved klage på vedtak og rettssaker. Vi driver altså ikke veiledning eller rådgivning før en tvist har oppstått, for eksempel med råd om hvordan man skal innrette seg i skatte- og avgiftsspørsmål og lignende.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markeds- og konkurranserett

Vårt spesialfelt markeds- og konkurranserett omfatter bistand i tvistesaker og rådgivning innen fore-byggende tiltak. For å unngå utilsiktet ansvar både i og utenfor kontrakt, så må markedsføring og salg ta hensyn til reglene i det aktuelle marked. Din markedsføring kan være forpliktende i mange henseender. Og det er viktig med kunnskap om produktansvaret.

 

Likeså er konkurranseretten i stadig utvikling; du møter den over alt, ikke minst med tyngde i mange av de kontraktsformer som er omtalt ovenfor. Ved agent- og distribusjonsavtaler og andre typer samarbeidsavtaler i inn- og utland så er det viktig at man kjenner de relativt strenge reguleringer som eksisterer og tar nødvendig hensyn allerede ved avtaleinngåelsen.

 

Vi bistår også i tvister om produktetterligninger etter markedsføringsloven, og i tvister om patenter og andre markedsrettigheter.

Foto: Staale Wattø

Foto: Staale Wattø

Styreansvar & selskapsrett

Selv om selskapsretten i utgangspunktet står nært bedrifter og næringsliv, så har den i mange tilfeller også stor betydning for privatpersoner.

 

For så vel privatpersoner som bedrifter er reglene om erstatning viktig, blant annet i de tilfeller et selskap ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Dette er ofte tilfelle når et selskap går konkurs, men også i mange andre situasjoner. Selskapet kan bli ute av stand til å gjøre opp for seg av mange grunner uten at selskapet går konkurs. Når selskapet av en eller annen grunn ikke er i stand til å betale for seg, kan styremedlem, daglig leder og til og med aksjonærer og revisor bli erstatningsansvarlig overfor den som har penger eller annet til gode i selskapet. For øvrig regulerer selskapsretten i mange tilfeller en rekke forhold av betydning for privatpersoner.

 

I tillegg til å bistå i tvistesaker så påtar vi oss oppdrag blant annet i forbindelse med:

 

- aksjonær- og selskapsavtaler, utredninger om

  eierskap, aksjonærrettigheter og lignende,

- emisjoner, kapitalinnhenting- og forhøyning, 

- etablerings-, utvikllings- og avviklingstiltak,

- rådgivning innenfor overordnet ledelse, så som

  generalforsamlings- og styrearbeid, konsernforhold

  og lignende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Staale Wattø

Offentlig rett, straff og rettssikkerhet

Vi påtar oss oppdrag for å bedre og trygge retts-sikkerheten for den enkelte, herunder tvistesaker som har oppstått med offentlige myndigheter innen de fleste områder, så som ved:

- straff og fengsling,

- straff og karantene i selskapsforhold, foretaksstraff,

- ivaretakelse av barns rettigheter, barnevernsaker mm.,

- statsborgerspørsmål og utvisning fra landet,

- inndraging og nekting av rettigheter og tillatelser,

- ekspropriasjon (oreigning), reguleringer og planvedtak,

- behandling hos NAV, skatteetaten og andre

  offentlige organ.

bottom of page