top of page

Arbeidsrett ?????????????

Nærmere informasjon om de enkelte rettsområder og våre tjenester tilpasset for henholdsvis privatpersoner og bedrifter og næringsliv finner du ved å gå til menyen øverst på siden og trykke "Privatpersoner" eller "Bedrifter og næringsliv." Nedenfor her på denne siden finner du imidlertid våre sentrale tjenester i stikkordsform. 

 

 

Arbeidsrett

Innenfor arbeidsretten tilbyr vi særlig bistand med:

- Arbeidsavtaler

- Tvister ved oppsigelser og avskjed

- Yrkesskade

- Virksomhetsoverdragelse, sammenslåinger mm.

- Sluttpakker 

 

Avtalerett - kontraktsrett

Bistand innenfor avtaleretten er blant våre fremste spesialområder, og omfatter bistand innenfor et stort antall ulike former for avtaler.

 

Ofte forekommende tvister for privatpersoner gjelder forbrukerkjøp,- mangler og reklamasjoner ved kjøp av bil, båt og annet,- og eiendomskjøp. Vi har også god erfaring fra tvister med bank- og finansierings-institusjoner, investerings- og forsikringsselskap, og mellom privatpersoner.

 

I tillegg til bistand ved tvister i kontraktsforhold så har vi for bedrifter vårt spesialfelt innenfor bistand ved utarbeidelse av kontrakter og utviklings- og sam-arbeidsavtaler, så som agent- og distribusjonsavtaler i inn- og utland, mer omfattende samarbeids-kontrakter mellom selskap og alminnelige kjøps- og salgskontrakter i inn og utland. Vår spesialisering omfatter entrepriserett og fabrikasjonskontrakter, og vi bistår også i tvister om offentlige innkjøp.

 

Eiendomstvister

Et stort antall tvister springer ut av fast eiendom, særlig ved kjøp og salg av fast eiendom, bolig, leilighet og fritidseiendom, eller tvister ved sameie og borettslag.

 

I mange tilfeller oppstår det tvist om andre rettigheter til fast eiendom, så som festekontrakter, begrensede rettigheter, bruksretter og såkalte "servitutter," naustretter, veirettigheter, vannløp, avløpsledninger og mye mer.

 

For å unngå fremtidige tvister og sikre dine rettigheter i tilfelle det oppstår tvist, er det viktig med gode, forutsigbare avtaler.

 

I likhet med avtaleretten er bistand i slike tvister og ved utforming av avtaler et av våre fremste områder.

 

 

 

 

Selskapsrett

Selskapsretten utgjør et av våre fremste områder, og selv om den i utgangspunktet står nært bedrifter og næringsliv, så har selskapsretten også stor betydning for privatpersoner.

 

For så vel privatpersoner som bedrifter har særlig erstatningsreglene stor betydning, blant annet i de tilfeller et selskap ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Dette kan være tilfellet i mange situasjoner, ikke bare ved konkurs. Når selskapet ikke er i stand til å gjøre opp sine forpliktelser, kan styremedlemmene, daglig leder og til og med aksjonærer og revisor bli erstatningsansvarlig. For øvrig regulerer selskaps-retten en rekke forhold av betydning for privat-personer.

 

I tillegg til å bistå i tvistesaker så påtar vi oss oppdrag blanat annet i forbindelse med:

 

- utredninger om eierskap, aksjonærrettigheter mm.,

- ulike utviklings-, etablerings- og avviklingstiltak,

- rådgivning innenfor overordnet ledelse, så som

  generalforsamlings- og styrearbeid, konsernforhold

  og lignende,

- emisjoner,

- aksjonær- og selskapsavtaler.

 

Erstatningsrett

Også innenfor erstatningsretten er det et stort antall ulike typer saker. Vi bistår særlig i tvister i forbindelse med:

 

- Alminnelig skadeserstatningssaker,

- arbeidsgiveransvar,

- erstatningskrav i kontraktsforhold,

- erstatning i ansettelsesforhold,

- forsikringskrav og forsikringsoppgjør,

- pasientskade, Norsk pasientskadeerstatning,

- personskade av ulike årsaker,

- skade på ting og eiendommer av ulike årsaker,

- erstatning i selskapsforhold, se under selskapsrett.

 

Forretningsjuss

Innen forrretningsjuss påtar vi oss oppdrag etter at tvist har oppstått, herunder skattesaker, typisk ved klage på vedtak og rettssaker.

 

Vi driver altså ikke veiledning eller rådgivning før en tvist har oppstått, for eksempel med råd om hvordan man skal innrette seg i skatte- og avgiftsspørsmål eller lignende.

 

Konkurranserett

Næringsdrivende møter konkurranseretten på en rekke områder, ikke minst ved ulike former for avtaler og kontraktsforhold omtalt ovenfor.

 

Ved agent- og distribusjonsavtaler og andre typer samarbeidsavtaler i inn- og utland så er det svært viktig at man kjenner de relativt strenge reguleringer som eksisterer og kan ta hensyn til disse allerede ved avtaleinngåelsen.

 

Vi bistår også innen såkalt immaterialrett, særlig i tvister om produktetterligninger etter markeds-føringsloven, patenter, åndsverk og andre rettigheter.

 

 

 

Offentlig rett og rettssikkerhet

Vi påtar oss oppdrag for å bedre og trygge rettssikkerheten for den enkelte, herunder tvistesaker som har oppstått med offentlige myndigheter innenfor de fleste områder, blant annet ved:

 

- straff og fengsling i sin alminnelighet,

- straff og karantene i selskapsforhold,

- foretaksstraff,

 

- statsborgerspørsmål og utvisninger fra landet,

 

- indraging eller nekting av rettigheter og tillatelser,

- ekspropriasjon (oreigning),

- reguleringer og planvedtak,

 

- forhold til NAV, skatteetaten mv.

 

 

 

bottom of page